Års- och hållbarhetsredovisning 2018

Om Securitas

 
medarbetare
Verksamheter i
länder
Vinst per aktie
SEK
Total
försäljning, MSEK
Över
kunder
exklusive kunder med enbart larmövervakning
Globala
kunder

VD har ordet

Vi föreställer oss en framtid där vi erbjuder våra kunder bättre säkerhet och trygghet genom en kombination av våra enastående väktare och mer innovations- och datadrivna metoder.

MAGNUS AHLQVIST
KOMMENTERAR 2018

Läs hela VD-ordet

Året i korthet

TOTAL FÖRSÄLJNING OCH ORGANISK FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT
https://annualreport.securitas.com/wp-content/uploads/2019/03/totalforsaljning.png
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR OCH RÖRSELSEMARGINAL
https://annualreport.securitas.com/wp-content/uploads/2019/03/rorelseresultat.png
RÖRELSEMARGINAL
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

En växande marknad

En växande marknad

Den globala säkerhetsmarknaden kommer att fortsätta växa i en takt om cirka 5-6 procent per år. USA kommer att förbli den största marknaden, men den starkaste tillväxten kommer att finnas på utvecklingsmarknader, och då speciellt i Kina och Indien. På mogna marknader kommer de bästa tillväxtmöjligheterna ges till de säkerhetsleverantörer som kan erbjuda säkerhetslösningar inklusive elektronisk säkerhet.

FÅ GLOBALA AKTÖRER

På många av våra marknader är våra främsta konkurrenter små och medelstora företag.
Våra globala huvudkonkurrenter är G4S, Allied Universal och Prosegur.

MARKNADSSTORLEK FÖR SÄKERHETSTJÄNSTER 2018*
MILJARDER USD
NORDAMERIKA
MILJARDER USD
EUROPA
MILJARDER USD
ASIEN
MILJARDER USD
LATINAMERIKA
MILJARDER USD
AFRIKA/MELLANÖSTERN

*Kontrakterad bevakning: inkluderar marknader där Securitas inte har verksamhet. Asien exkluderar Japan.

Trender som påverkar säkerhets­branschen

Sociala
spänningar

Securitas kan erbjuda stöd inom ett flertal områden som traditionellt har skötts av den offentliga sektorn, till exempel tillhandahålla stationär bevakning vid offentliga platser och olika events där det krävs många väktare. Vi kan också erbjuda professionell riskanalys och tjänster inom rikshantering.

Digital
omvandling

Vi anser att morgondagens ledarskap på marknaden kommer drivas av förmågan att samla in, analysera och reagera på rikliga mängder data och bygger därför ut vår elektroniska säkerhet. Securitas går i bräschen för denna utveckling. Avancerad analys av denna insamlade data vid våra Securitas Operating Centers kommer också hjälpa oss att reagera snabbare och till och med förebygga brott.

Globalisering
av ekonomin

Securitas är en global ledare med både de tekniska kunskaperna och personalkapaciteten att tillgodose behoven i en global ekonomi. Vi kan erbjuda en stark lokal närvaro och samma höga kvalitet på tjänster och lösningar till våra 140 globala kunder oavsett land samt till våra tusentals nationella och lokala kunder. Denna unika närvaro ger oss en konkurrensfördel.

Urbanisering

Securitas finns för närvarande i 58 länder och fortsätter att utöka sin närvaro – särskilt i storstadsområden runt om i världen – för att vara nära kunderna. Under 2018 utökade vi vår täckning både organiskt och genom förvärv och vid årets slut hade vi över 1 400 platskontor i våra verksamhetsländer.

Känsliga
produktionsprocesser

Securitas besitter ingående säkerhetskunskaper inom kundsegment som tillverkning, logistik, kollektivtrafik och hamnar. Vi har också expertisen när det gäller att ta fram komplexa internationella säkerhetslösningar; vi arbetar mycket med flygplatssäkerhet och tillhandahåller avancerade säkerhetstjänster och lösningar till flygplatser runt om i världen.

Sociala
spänningar

Securitas kan erbjuda stöd inom ett flertal områden som traditionellt har skötts av den offentliga sektorn, till exempel tillhandahålla stationär bevakning vid offentliga platser och olika events där det krävs många väktare. Vi kan också erbjuda professionell riskanalys och tjänster inom rikshantering.

Securitas kan erbjuda stöd inom ett flertal områden som traditionellt har skötts av den offentliga sektorn, till exempel tillhandahålla stationär bevakning vid offentliga platser och olika events där det krävs många väktare. Vi kan också erbjuda professionell riskanalys och tjänster inom rikshantering.

Digital
omvandling

Vi anser att morgondagens ledarskap på marknaden kommer drivas av förmågan att samla in, analysera och reagera på rikliga mängder data och bygger därför ut vår elektroniska säkerhet. Securitas går i bräschen för denna utveckling. Avancerad analys av denna insamlade data vid våra Securitas Operating Centers kommer också hjälpa oss att reagera snabbare och till och med förebygga brott.

Vi anser att morgondagens ledarskap på marknaden kommer drivas av förmågan att samla in, analysera och reagera på rikliga mängder data och bygger därför ut vår elektroniska säkerhet. Securitas går i bräschen för denna utveckling. Avancerad analys av denna insamlade data vid våra Securitas Operating Centers kommer också hjälpa oss att reagera snabbare och till och med förebygga brott.

Globalisering
av ekonomin

Securitas är en global ledare med både de tekniska kunskaperna och personalkapaciteten att tillgodose behoven i en global ekonomi. Vi kan erbjuda en stark lokal närvaro och samma höga kvalitet på tjänster och lösningar till våra 140 globala kunder oavsett land samt till våra tusentals nationella och lokala kunder. Denna unika närvaro ger oss en konkurrensfördel.

Securitas är en global ledare med både de tekniska kunskaperna och personalkapaciteten att tillgodose behoven i en global ekonomi. Vi kan erbjuda en stark lokal närvaro och samma höga kvalitet på tjänster och lösningar till våra 140 globala kunder oavsett land samt till våra tusentals nationella och lokala kunder. Denna unika närvaro ger oss en konkurrensfördel.

Urbanisering

Securitas finns för närvarande i 58 länder och fortsätter att utöka sin närvaro – särskilt i storstadsområden runt om i världen – för att vara nära kunderna. Under 2018 utökade vi vår täckning både organiskt och genom förvärv och vid årets slut hade vi över 1 400 platskontor i våra verksamhetsländer.

Securitas finns för närvarande i 58 länder och fortsätter att utöka sin närvaro – särskilt i storstadsområden runt om i världen – för att vara nära kunderna. Under 2018 utökade vi vår täckning både organiskt och genom förvärv och vid årets slut hade vi över 1 400 platskontor i våra verksamhetsländer.

Känsliga
produktionsprocesser

Securitas besitter ingående säkerhetskunskaper inom kundsegment som tillverkning, logistik, kollektivtrafik och hamnar. Vi har också expertisen när det gäller att ta fram komplexa internationella säkerhetslösningar; vi arbetar mycket med flygplatssäkerhet och tillhandahåller avancerade säkerhetstjänster och lösningar till flygplatser runt om i världen.

Securitas besitter ingående säkerhetskunskaper inom kundsegment som tillverkning, logistik, kollektivtrafik och hamnar. Vi har också expertisen när det gäller att ta fram komplexa internationella säkerhetslösningar; vi arbetar mycket med flygplatssäkerhet och tillhandahåller avancerade säkerhetstjänster och lösningar till flygplatser runt om i världen.

Läs mer

Att leda omvandlingen

Securitas har haft en stabil tillväxt under de senaste fem åren och växer snabbare än säkerhetsmarknaden i allmänhet. Vi anser att en del av framgången kan hänföras till vår strategi och vår syn på hur branschen kommer att utvecklas under de kommande 10–15 åren. Det är en utveckling som kommer att göra oss till en ännu starkare partner på lång sikt.

MORGONDAGENS VÄKTARE
FRAMTIDENS SENSORER
ATT FÖRUTSÄGA BROTT
INTELLIGENTA SECURITAS OPERATION CENTERS
Ledande inom säkerhetstjänster
Bevaknings- och säkerhetskapacitet
Ledande inom säkerhetslösningar
Integration av lösningar
Ledande inom intelligenta tjänster
Datadriven innovation

Vi står inför en ny verklighet

Människor

Läs mer

Människor

Våra väktare är det viktigaste

Vi anser att morgondagens ledarskap handlar om att ha den starkaste närvaron på marknaden, i kombination med förmågan att samla in, analysera och reagera på stora mängder data. Samtidigt som tekniken får allt större betydelse inom säkerhetsbranschen är vi också fullt medvetna om hur
viktiga våra väktare och deras samlade kompetens är. De utgör den grund som Securitas verksamhet bygger på. De förblir vår viktigaste tillgång och ger oss också styrka bara genom sitt antal – 340 000 väktare i 58 länder runt om i världen.

Kunskap

Läs mer

Kunskap

Vi investerar i kunskap

I en värld som blir allt mer beroende av stabila och avbrottsfria verksamheter efterfrågar Securitas kunder en allt högre grad av säkerhet och mer avancerade säkerhetslösningar. Detta leder till att väktarnas roll förändras kontinuerligt samt att ett behov av att utöka tjänsteutbudet uppstår, från enbart stationär bevakning
till en bred portfölj av säkerhetslösningar, däribland elektronisk säkerhet och riskhantering.

Teknik

Läs mer

Teknik

Steget före genom innovation

Securitas arbetar med globala samarbetspartners för att utveckla innovativa produkter som till exempel bevakningssystem med stöd av förstärkt verklighet och brandutbildningar där man använder sig av VR (virtual reality). Investeringar i teknik gör att vi kan erbjuda tjänster som ger mervärde till våra kunder, vilket ger Securitas en ledande ställning inom säkerhetslösningar. Vi kommer att fortsätta att leda omvandlingen av säkerhetsbranschen genom datadriven innovation som, i linje med vår strategi, också kommer att göra oss ledande inom intelligenta tjänster från år 2020 och framåt.

Starka värderingar

Våra grundläggande värderingar står i centrum för vårt arbetssätt. Utbildning i rutiner och policyer, till exempel Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik hjälper oss att upprätthålla dessa värderingar och ge våra medarbetare vägledning i deras dagliga arbete.